ข้อตกลงและเงื่อนไข

นิยาม

 1. “ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ Growpack และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากผู้ขายผ่านทางเว็บไซต์นี้
 2. “ผู้ขาย” หมายถึง บริษัท ซี.เอ.เอส เปเปอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 3. “สินค้า” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ Growpack และบริการอื่นๆ ที่จำหน่ายโดยผู้ขายบนเว็บไซต์นี้
 4. “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ growpackagingthailand.com

ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาการขาย (sales contract) ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยหากมีรายละเอียดว่าด้วยข้อตกลงการซื้อขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Growpack ใดๆ ที่มีรายละเอียดที่แตกต่างจากข้อตกลงฉบับนี้ ให้ยึดถือรายละเอียดตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้เป็นเกณฑ์ เว้นแต่ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นกรณีๆ ไป

การชำระเงิน

 1. หากผู้ซื้อโอนเงินผิดพลาดไปยังบัญชีอื่นซึ่งมิใช่บัญชีที่ทางเว็บไซต์แจ้งไว้ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อในการติดตามและทวงถาม
 2. หากผู้ซื้อชำระเงินไม่ครบตามจำนวน เว็บไซต์มีสิทธิในการริบเงินนั้น โดยไม่จัดส่งสินค้า หรือ ปรับสถานะคำสั่งซื้อเพื่อรอการชำระเงินเพิ่มเติม หรือ จัดส่งสินค้าให้แต่ไม่ครบจำนวน โดยพิจารณาให้มูลค่าของสินค้านั้นมีน้อยกว่าหรือเทียบเท่ายอดชำระ แต่ทั้งนี้หากผู้ซื้อติดต่อเพื่อทำการแก้ไขรายการคำสั่งซื้อให้สมดุลกับจำนวนยอดชำระ เว็บไซต์ยินดีแก้ไขปรับปรุงให้
 3. ในกรณีการชำระเงินไม่ครบจำนวน หากผู้ซื้อติดต่อเพื่อทำการชำระเงินเพิ่มเติม ภายใน 3 วันหลังจากเว็บไซต์แจ้งเตือนการชำระเงินไม่ครบถ้วน เว็บไซต์ยินดีรับชำระเพิ่มโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือสั่งระงับรายการคำสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าภายใน 1 วันทำการ หลังจากได้รับชำระเงินครบเต็มจำนวนแล้ว
 4. การรับชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อเว็บไซต์ได้รับการแจ้งชำระเงินจากลูกค้าและผ่านการตรวจสอบว่าค่าสินค้าได้ถูกชำระเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ทั้งในช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคาร (โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โอนเงินออนไลน์ หรือ ชำระผ่านATM) หรือ ผ่านระบบบัตรเครดิต โดยการแจ้งชำระเงินลูกค้าสามารถแจ้งได้ผ่านช่องทางโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ หรือ เฟสบุค ของผู้ขายที่ระบุไว้ข้างต้น
 1. สินค้าที่ทำการสั่งซื้อทุกรายการจากเว็บไซต์จัดส่งภายในประเทศไทยเท่านั้น
 2. สินค้าจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อต่อเมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินค่าสินค้า และ เว็บไซต์ได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 3. โดยมาตรฐานผู้ขายจะจัดส่งสินค้ากับผู้ให้บริการขนส่ง (Kerry หรือ ไปรษณีย์ไทย) ภายใน 24 ชม. ของวันทำการ หลังได้รับการตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อมแจ้งรหัสตรวจสอบพัสดุแก่ผู้ซื้อ
 4. สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อระบุไว้ขั้นตอนการชำระเงิน (Checkout) โดยสินค้าจะถูกส่งถึงมือผู้ซื้อภายในเวลา 2-3 วันทำการ เว้นแต่ผู้ขายจะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น
 5. ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบสำหรับความล่าช้า และ/หรือ ความเสียหายใดๆ จากการขนส่ง เนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการขนส่ง อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย แต่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการติดตามทวงถามจากผู้ให้บริการขนส่ง
 6. หากสินค้าที่ส่งไปถึงผู้ซื้อเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการขนส่งในการชดเชยค่าเสียหาย และเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อในการทวงถามค่าเสียหายจากผู้ให้บริการขนส่ง โดยผู้ขายจะให้ความร่วมมือในการดำเนินการอย่างเต็มที่
 7. ในกรณี สินค้ามีมูลค่าสูง หากผู้ซื้อต้องการให้เว็บไซต์จัดส่งแบบเพิ่มการประกันภัยของพัสดุ ค่าใช้จ่ายที่ถูกเพิ่มเติมนั้น เป็นภาระค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อที่ต้องชำระให้แก่ผู้ขายเพิ่ม โดยทั้งนี้ผู้ซื้อต้องแจ้งความประสงค์เพิ่มการประกันภัยของพัสดุก่อนทำการชำระเงิน โดยระบุเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
 8. การประกันภัยพัสดุ โดยมาตรฐาน บริษัทขนส่ง Kerry อยู่ที่ 2,000 บาท ต่อ 1 พัสดุ และ ของ บริษัทขนส่ง ไปรษณีย์ไทย อยู่ที่ 2,000 บาทต่อ 1 พัสดุ โดยทั้งสองบริษัท สามารถซื้อประกันภัยการขนส่งเพิ่มเติมได้สูงสุดที่วงเงินการรับประกัน 50,000 บาท
 9. หากสินค้าที่ผู้ซื้อได้รับ เกิดความเสียหาย หรือความไม่สมบูรณ์ อันสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากกระบวนการผลิต ผู้ขายยินดีทำการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ เมื่อได้รับการส่งสินค้าที่เสียหายนั้นกลับคืนพร้อมใบส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสด ทั้งนี้ผู้ซื้อต้องมีการแจ้งปัญหาให้ผู้ขายทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการรับสินค้า หากพ้น 48 ชั่วโมงไปแล้วให้ถือว่าการรับสินค้าและการตรวจสอบสภาพสินค้าสมบูรณ์ดี
 10. สินค้าที่ส่งออกจากระบบของเว็บไซต์ไปแล้ว อยู่ในระหว่างการขนส่งไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกรายการคำสั่งซื้อได้ ในทุกรณี กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจก่อนทำการสั่งซื้อ โดยผู้ซื้อสามารถขอคำแนะนำ คำปรึกษาจากผู้ขายได้ผ่านช่องทางต่างๆที่ผู้ขายเปิดรองรับไว้

เหตุสุดวิสัย

ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าอันเนื่องมาจาก การชุมนุมประท้วง การจราจล สงครามกลางเมือง การก่อการร้าย สงคราม หรือ ภัยธรรมชาติ ภายใต้เหตุสุดวิสัยเช่นนี้ ผู้ขายอาจไม่สามารถบรรลุตามเงื่อนไขบางข้อหรือทั้งหมดในข้อตกลงฉบับนี้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ผู้ขายจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะบริหารจัดการการจัดจำหน่ายและขนส่งสินค้าได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด ภายใต้เหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น

กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะยังคงเป็นของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยและครบถ้วน

นโยบายการคืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า และการขอคืนเงิน

 • ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพเดิมที่ผนึกซีลนิรภัยยังไม่เสียหาย ไม่สามารถขอคืน เปลี่ยนหรือขอเงินคืนกับรายการสินค้าลดราคาได้
 • รายการสินค้าจากโปรโมชั่นจำกัดเวลา หรือซื้อด้วยรหัสบัตรกำนัลส่วนลด ไม่สามารถคืนสินค้าได้
 • ต้องเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • สามารถคืนและเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่มีตำหนิชำรุด
 • จำกัดการเปลี่ยนและคืนสินค้าให้สามารถทำได้หนึ่งครั้งต่อรายการ
 • ในกรณีของการขอคืนเงิน การคืนเงินจะอยู่ในรูปแบบของวงเงินเครดิตสำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไป ไม่สามารถคืนเงินในรูปแบบของเงินสดหรือโอนผ่านบัญชีธนาคารได้
 • ช่องทางติดต่อเราที่สะดวกที่สุดคือการติดต่อทาง LINE: @growpack และ 091-818-6199
 • สำหรับค่าจัดส่ง ในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าผิดประเภทหรือผิดขนาด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง ในกรณีที่เป็นการส่งผิด สิ้นค้ามีตำหนิชำรุด และกรณีอื่นใดอันมีเหตุจากขั้นตอนการจัดส่งของเรา ทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งด้วยตนเอง

การยกเลิกโดยลูกค้า (ไม่ใช่เกิดจากปัญหาที่ผลิตภัณฑ์)

หากต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ กรุณาติดต่อทีมของเราทางอีเมลที่ caspaper2514@gmail.com หรือ
หรือ 091-818-6199 หรือ LINE: @growpack เมื่อจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ และต้องคืนสินค้ากลับมายังบริษัทตามแนวทางที่กำหนดไว้แทน

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้และการตีความข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ในกรณีที่มีการพิพาทใดๆเกิดขึ้นตามข้อตกลง คู่กรณีตกลงว่าจะเสนอข้อพิพาทต่อกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ย หากมิอาจดำเนินการไกล่เกลี่ยกันได้ ให้มอบข้อพิพาทดังกล่าวแก่อนุญาโตตุลาการ หรือสถาบันอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางเป็นผู้ชี้ขาด และตกลงให้คำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวนั้นมีผลผูกพันกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย

Menu

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save